V300D Hem 2

V300D Hem 2

Fauteuil manuel léger pour Hémiplégique


708  HEM 2 Double cerceaux

708 HEM 2 Double cerceauxVermeiren© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964Conditions de garantie
NV VERMEIREN NV
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout


@ : info@vermeiren.be